Uzavření manželství

Zkušební portál

klade si za cíl maximálně zjednodušit uživateli najít řešení své životní situace. Systém je založen na standardu ISO-13250 tzv. mapách námětů.

Uzavření církevního manželství

zpracováno 15. února 2007

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením.

Kdo

Snoubenci, nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Zjednodušený návod k uzavření církevního manželství je určen pro snoubence

 • kteří oba mají české státní občanství s trvalým bydlištěm v České republice,
 • kteří nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
 • nejsou ovdovělí,
 • nepřejí si uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu,
 • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života,
 • jsou oba zletilí,
 • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.

Chcete-li uzavřít manželství v zastoupení klikněte sem

O uzavření manželství zástupcem mohou požádat snoubenci a zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Oba snoubenci nemohou být zastoupeni.

Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje.

Kdo rozhoduje

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud takový pobyt na území České republiky žádný ze snoubenců neměl, je příslušný k rozhodnutí Magistrát hlavního města Prahy.

Co musíte předložit

Případný zástupce předloží u příslušného okresního úřadu žádost o povolení uzavření manželství zástupcem.

K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k dotazníku k uzavření manželství a písemnou plnou moc.

Písemná plná moc obsahuje (plná moc nemá předepsaný formulář, je stanoven pouze obsah plné moci)

 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce, přesné označení zástupce a obou snoubenců (jména, příjmení, data a místa narození, místa trvalého pobytu, případně rodná příjmení),
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru, dohodu o příjmení snoubenců,
 • pokud si snoubenci ponechají svá dosavadní příjmení - dohodu o příjmení dětí (v mužském i ženském tvaru),
 • dále prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství,
 • pokud žádá cizí státní příslušník občan o povolení uzavřít manželství zástupcem, musí kromě plné moci výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě cizince uznáno za platné. Při uzavírání manželství předloží
 • písemnou plnou moc,
 • povolení okresního úřadu uzavřít manželství zástupcem,
 • průkaz totožnosti zástupce Dále předloží další doklady jako u uzavření manželství bez zástupce:
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • rodný list obou snoubenců
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • je-li některý ze snoubenců rozveden - pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů
 • jde-li o cizince , potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné,

Kde

S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Doklady

K písemné žádosti žadatelé předkládají:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • dotazník k uzavření manželství,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

Je-li jeden ze snoubenců cizincem klikněte sem


Co musí cizinec předložit

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • rodný list doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.

Toto potvrzení předkládají i státní občané Slovenské republiky i snoubenci, kteří jsou státními občany států Evropské unie. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení (např. úřední hodiny cizinecké policie, délka pobytu cizího státního občana na území České republiky) vám poskytne Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3.


Formuláře

Pro písemnou žádost není formulář stanoven.

Formulář Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Osvědčení vydané na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

Poplatky

Poplatek není stanoven.

Lhůty

viz další činnosti

Další účastníci

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Další činnosti

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

Elektronická forma služby

Není

Opravné prostředky

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Legislativa
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.