Uzavření manželství

Zkušební portál

klade si za cíl maximálně zjednodušit uživateli najít řešení své životní situace. Systém je založen na standardu ISO-13250 tzv. mapách námětů.

Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života

zpracováno 16. února 2007

Je-li jeden ze snoubenců cizincem klikněte sem


Co musí cizinec předložit

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • rodný list doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.

Toto potvrzení předkládají i státní občané Slovenské republiky i snoubenci, kteří jsou státními občany států Evropské unie. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení (např. úřední hodiny cizinecké policie, délka pobytu cizího státního občana na území České republiky) vám poskytne Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3.


Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, může se manželství uzavřít před kterýmkoli obecním úřadem. K uzavření manželství v ohrožení života není třeba předložit doklady jinak k uzavření manželství potřebné. I v takovém případě však snoubenci musí prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly a předložit platný doklad totožnosti.

V cizině může přijmout prohlášení snoubenců, je-li alespoň jeden z nich státním občanem České republiky, v případě je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán letadla registrovaného v České republice a velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí.

Kdo

Snoubenci, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen.

Podmínky, za kterých může být uzavřeno manželství, je-li život toho, kdo jej chce uzavřít přímo ohrožen, jsou upraveny zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • předložení platného úředního průkazu, kterým prokáže snoubenec totožnost, a z kterého lze zjistit a uvést v protokolu o uzavření manželství jméno/a, příjmení manželů, rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, a dále
 • snoubenci učiní prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly,
 • jeden ze snoubenců musí být státním občanem České republiky, má-li být manželství uzavíráno v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR.
Kde

Na území České republiky:

 • kterýkoli obecní úřad, úřad městské části nebo městského obvodu
 • orgán registrované církve nebo náboženské společnosti

V cizině kromě příslušného orgánu cizího státu také:

 • kapitána lodi plující pod vlajkou České republiky,
 • kapitána letadla registrovaného v České republice a
 • velitele vojenské jednotky České republiky v zahraničí.
Doklady

Platný úřední průkaz, kterým snoubenci prokáží totožnost.

Prohlášení snoubenců, že jim nejsou známy okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

Formuláře

Protokol o uzavření manželství, obsahující dohodu snoubenců o užívání příjmení po uzavření manželství. Pokud nematriční úřad nebo kapitán lodi, letadla nebo velitel vojenské jednotky nevlastní formulář "Protokol o uzavření manželství", použije se v tomto případě čistý list papíru, na kterém budou uvedeny osobní údaje z dokladu totožnosti snoubenců, dohoda o užívání příjmení snoubenců a jejich společných dětí, datum a místo uzavření, podpis oddávajícího.

Nedojde-li k dohodě snoubenců o užívání příjmení jejich společných dětí, postupuje matriční úřad při zápisu do knihy narození jejich společného dítěte v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty

Lhůty nejsou stanoveny.

Další činnosti

Oddací list vydá:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu bylo manželství v ohrožení života uzavřeno, a to do 30 dnů od uzavření manželství nebo do 30 dnů po obdržení protokolu o uzavření manželství od obecního úřadu, který není matričním úřadem, nebo
 • zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, bylo-li uzavřeno manželství v ohrožení života v cizině, a to na základě protokolu o uzavření manželství nebo cizozemského oddacího listu a dalších potřebných dokladů (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad)
Legislativa
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky

Nejsou stanoveny

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.