Uzavření manželství

Zkušební portál

klade si za cíl maximálně zjednodušit uživateli najít řešení své životní situace. Systém je založen na standardu ISO-13250 tzv. mapách námětů.

Uzavření necírkevního manželství

zpracováno 14. února 2007

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství

Kdo

Snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Zjednodušený návod je určen pro snoubence:

 • kteří oba mají státní občanství České republiky s trvalým bydlištěm v České republice,
 • kteří nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
 • nejsou ovdovělí,
 • nepřejí si uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu,
 • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života,
 • jsou oba zletilí,
 • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.
Kde

Snoubenci by měli nejprve předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.

Po vybrání místa a termínu navštívit matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství.

Doklady

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

Je-li jeden ze snoubenců cizincem klikněte sem


Co musí cizinec předložit

 • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
 • rodný list doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky),
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství - potvrzení se nepředkládá,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.

Toto potvrzení předkládají i státní občané Slovenské republiky i snoubenci, kteří jsou státními občany států Evropské unie. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení (např. úřední hodiny cizinecké policie, délka pobytu cizího státního občana na území České republiky) vám poskytne Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3.

Chcete-li uzavřít manželství v zastoupení klikněte sem

O uzavření manželství zástupcem mohou požádat snoubenci a zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Oba snoubenci nemohou být zastoupeni.

Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje.

Kdo rozhoduje

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje okresní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud takový pobyt na území České republiky žádný ze snoubenců neměl, je příslušný k rozhodnutí Magistrát hlavního města Prahy.

Co musíte předložit

Případný zástupce předloží u příslušného okresního úřadu žádost o povolení uzavření manželství zástupcem.

K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k dotazníku k uzavření manželství a písemnou plnou moc.

Písemná plná moc obsahuje (plná moc nemá předepsaný formulář, je stanoven pouze obsah plné moci)

 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce, přesné označení zástupce a obou snoubenců (jména, příjmení, data a místa narození, místa trvalého pobytu, případně rodná příjmení),
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru, dohodu o příjmení snoubenců,
 • pokud si snoubenci ponechají svá dosavadní příjmení - dohodu o příjmení dětí (v mužském i ženském tvaru),
 • dále prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství,
 • pokud žádá cizí státní příslušník občan o povolení uzavřít manželství zástupcem, musí kromě plné moci výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě cizince uznáno za platné. Při uzavírání manželství předloží
 • písemnou plnou moc,
 • povolení okresního úřadu uzavřít manželství zástupcem,
 • průkaz totožnosti zástupce Dále předloží další doklady jako u uzavření manželství bez zástupce:
 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • rodný list obou snoubenců
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý - úmrtní list zemřelého manžela (manželky)
 • je-li některý ze snoubenců rozveden - pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů
 • jde-li o cizince , potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné,

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.
Protokol o uzavření manželství - vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem.

Poplatky
Správní poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty
Lhůty nejsou stanoveny.

Další účastníci

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Další činnosti

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Elektronická forma služby

Není

Legislativa
 • zákon č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů